Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti CLINICAL s.r.o.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky“) společnosti CLINICAL s.r.o., se sídlem Praha 8 - Kobylisy, Na pěšinách 1879/42, PSČ 18200, IČ: 42937582, DIČ: CZ42937582, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 189217, doručovací adresa: Na pěšinách 42 Praha 8, 18200, kontaktní telefon: +420 737 268 358, kontaktní E-mailová adresa: info@clinicalhair.cz, webové stránky: www.clinicalhair.cz, číslo peněžního účtu: FIO banky a.s.:  2101485632/2010 (dále jako „Prodávající“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jako „Kupující“ nebo „Spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na internetové adrese www.clinicalhair.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.clinicalhair.cz (dále jen „Webová stránka“ nebo „Webový obchod) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Obchodní vztah mezi Prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že Prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy s podnikatelským subjektem. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

1.5. Podáním závazné objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího.

1.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.7. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí Občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, vše ve znění pozdějších právních předpisů.

1.8. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET          

2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

3.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webovém rozhraní obchodu www.clinicalhair.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

3.3. Až do odeslání objednávky jsou veškeré údaje uváděné u zboží a cen na Webové stránce www.clinicalhair.cz v rámci procesu objednávky nezávazné a mohou podléhat změnám. Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže Prodávající potvrdí přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy Kupujícímu. 

3.4. Objednávku zboží může Kupující učinit následujícími způsoby:

  • prostřednictvím objednávkového formuláře ve Webovém rozhraní obchodu www.clinicalhair.cz,
  • elektronickou poštou na adrese poptavky@clinicalhair.cz,
  • telefonicky na čísle +420 603 194 698 (Po – Čt 9:00 – 17:00, Pá 9:00 – 12:00). 

3.5. Objednávka obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží,
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

3.6. Objednávka Kupujícího učiněná prostřednictvím Webového obchodu www.clinicalhair.cz nebo prostřednictvím emailu či telefonu je závazným návrhem Kupujícího na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí Objednávky prostřednictvím e-mailu na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací Prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.7. Kupující má právo zrušit Objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je Kupující povinen Prodávajícímu oznámit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

3.8. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží Prodávajícího Kupujícímu nebo výslovná akceptace Prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.10. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3.11. Zboží bude Kupujícímu odesláno dle skladových a expedičních možností Prodávajícího. V případě, že objednané zboží není skladem, bude Kupující obratem upozorněn na kontaktní e-mail o dostupnosti a termínu dodání zboží. Lhůta pro dodání zboží se tímto automaticky prodlužuje.

 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce*;
b) v hotovosti při osobním odběru na výdejnách Prodávajícího;
c) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;
d) bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního portálu;
f) bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay.

* V období epidemiologické krize není možné využít platební variantu a) odstavce 4.1, čili platbu v hotovosti. Možnost je zrušena až do odvolání Prodávajícím.

4.2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 (tj. slovy sedmi) kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.3. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 

4.4. Všechny ceny jsou smluvní, aktuální a konečné, zahrnující příslušnou výši DPH. 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na Webové stránce www. clinicalhair.cz.

5.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. V případě bezhotovostní úhrady zboží Prodávající expeduje zásilku po připsání částky na bankovní účet Prodávajícího vedený u Fio banky a.s.:  2101485632/2010. 

5.5. Zboží, které je skladem v době objednání, bude Kupujícímu odesláno do 4 (tj. slovy čtyř) pracovních dnů od obdržení Objednávky, v případě jakéhokoliv zpoždění bude Kupující informován telefonicky, SMS či emailem. 

5.6. Dodání zboží je možné následujícím způsobem: 

a) Osobní odběr na pobočce CLINICAL s.r.o., Na Pěšinách 42, 182 00, Praha 8, po předchozí informaci Prodávajícího e-mailem, že je Objednávka připravena k vyzvednutí.

b) Přepravní službou DPD (informování o doručení od dopravce, možnost platby kartou na dobírku, garance dodání do druhého dne od podání zásilky)

  • platba předem 109 Kč,
  • platba předem na Slovensko 219 Kč
  • platba předem doručení do výdejního místa 79 Kč                            

5.7. Poštovné zdarma platí pro zásilky po České republice při objednávce nad 3.500,- Kč, a to do 15 kg jedné Objednávky prostřednictvím přepravní služby DPD. Pokud Objednávka přesáhne uvedené váhové limity u jednotlivých přepravců, bude Kupující neprodleně kontaktován Prodávajícím a domluvena smluvní přeprava i cena. 

5.8. V odůvodněných případech může Prodávající omezit způsob dopravy, a to zejména z důvodu vyšší hodnoty či choulostivosti zboží a tedy vyšší potřeby jeho ochrany. 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 14 (tj. slovy čtrnácti) kalendářních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo písemně na adresu Prodávajícího a Kupující může využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (tj. slovy čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu), a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 (tj. slovy čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, pokud se s Kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým Kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícími dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

6.4. Kupující má v souladu s § 1832 Občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené Prodávajícím (i v případě, že Kupující zvolil při Objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

6.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit 
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.6. Od smlouvy není možné dále odstoupit v případě, že zboží bylo již částečně spotřebováno. Nelze také účinně odstoupit od smlouvy, kdy charakter plnění to vylučuje, zejména z hygienických důvodů, zejména šampon, kondicionéry, vlasový styling, hřebeny, vlasy apod.

6.7. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má Prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom Kupujícího informuje prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v Objednávce a vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy Kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.  Skutečný vzhled zboží dodaného Kupujícímu nemusí vždy odpovídat vyobrazení zboží nabízeného na Webových stránkách Prodávajícího. Zejména po obnově sortimentu zboží ze strany výrobců se mohou vyskytnout změny ve vzhledu a úpravě výrobků. Kupující není oprávněn uplatňovat případné nároky z vad zboží, pokud jsou takové změny přiměřené.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.1. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6 (tj. slovy šesti) kalendářních měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

7.6. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího.

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese: CLINICAL s.r.o., Na Pěšinách 42, 182 00, Praha 8.

7.8. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího vadné zboží.

7.9. Záruka se nevztahuje na zboží, které Kupující obdržel zdarma, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba a dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu nebo vlastností výrobku úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.

7.10. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, a být čisté a kompletní.

8. REKLAMAČNÍ ŘÁD

8.1. Na zboží je poskytována záruční doba dle zákona 24 (tj. slovy dvacet čtyři) kalendářních měsíců, vyjma zboží, u kterého je vyznačena záruční doba na obalu zboží jako doba použitelnosti. Jestliže se objeví vada zboží v záruční době, je Kupující oprávněn zaslat zboží na adresu CLINICAL s.r.o., Na Pěšinách 42, 182 00, Praha 8, spolu s originálem záručního listu, kopií faktury nebo jiným dokladem prokazujícím zakoupení zboží na Webových stránkách www. clinicalhair.cz. Pro uplatnění reklamace je vždy nutné vyplnit reklamační protokol, na kterém Kupující uvede popis vad. Reklamační protokol je ke stažení na Webových stránkách www. clinicalhair.cz. 

8.2. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo). 

8.3. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě (dokladu o prodeji) či jiném průkazném dokladu.

8.4. Jde-li o zboží použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 (tj. slovy dvanácti) kalendářních měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. U zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Dále se záruka nevztahuje na obvyklé opotřebení zboží a jiné vady, vyplývá-li to z povahy věci.

8.5. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím přepravní služby je Kupující povinen provést spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Poškozenou zásilku není Kupující povinen převzít, přičemž Kupující může odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 

8.6. Místem pro uplatnění reklamace je adresa CLINICAL s.r.o., Na Pěšinách 42, 182 00, Praha 8. 

8.7. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně též způsobem, který vyžádal v rámci reklamace, přičemž je výslovně sjednáno, že postačí informace formou e-mailu. 

8.8. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího, nedojde-li k jiné dohodě. 

8.9. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 (tj. slovy šedesáti) kalendářních dnů od data podání reklamace) je Prodávající, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé. 

8.10. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými Kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje slouží pouze pro účely Prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží Kupujícímu.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím.

9.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího, když tento svůj souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

9.4. Kupující má právo kdykoli požádat písemně Prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Veškeré fotografie, popisy výrobků a jiné texty, zveřejněny na Webových stránkách www. clinicalhair.cz jsou majetkem Prodávajícího, tj. společnosti CLINICAL s.r.o., se sídlem Praha 8 - Kobylisy, Na pěšinách 1879/42, PSČ 18200, IČ: 42937582, DIČ: CZ42937582, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C, vložka 189217 a patří k duševnímu vlastnictví Prodávajícího. Veškeré obrázky a texty chrání právo autorské dle zákona 121/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tak jejich kopírování není možné a je protizákonné. 

10.2. Změny Obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

10.3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1. června 2015.

Vyplňte prosím tento formulář a pošlete nám jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. 

Editovatelný formulář ke stažení Formulář pro odstoupení od smlouvy.

Pdf formulář ke stažení Formulář pro odstoupení od smlouvy.